Krikor Beledian

  • photo by Nazik Armenakyan

Born in Beirut, Lebanon, in 1945. PHD of philosophy and Literature, Paris Sorbonne University. Professor of Armenian language and literature in INALCO, Paris. Poetry ։ Տեղագրութիւն քանդուող քաղաքի մը համար “Topography for a City Being Destroyed”, (Los Angeles,1976, revised edition 1995), Հատուածներ «Սենեակ»-ի մասին, Fragments about a “Chamber” , (Beirut, 1978), Objets et dռbris, (Armenian-French) (ռditions MH, Paris 1978), Վայրեր “Locus” (Paris, 1983), Հակաքերթուած “Antipoem” (Armenian-English.), (trans. R. Setian, Los Angeles, 1979), Հատուածներ հօր “Fragments du pՌre” (Armenian-French), (լditions Club 80, Luxembourg, 1979), Մանտրաներ “Mantras” (Paris,1986), Հատուածներ հօր “Fragments of a father” (Երեւան 1993), Էր “Er” (Erevan, Diaspora editions, 1992), Ելք “Exit” ( Paris, ռditions Haratch,1993). Essays ։ Տրամ “Drama” (Beirut, Atlas,1980),Գրիգոր Նարեկացի լեզուի սահմաններուն մէջ “Gregory of Narek in the bounderies of language” (BibliothՌque armռnologique, Venise-Saint Lazare, 1985), Կրակէ շրջանակը Դանիէլ Վարուժանի շուրջ “The Circle of Fire around Daniel Varujan”, (լditions du Catholicossat armռnien de Cilicie, Antelias, Lebanon 1988), Մարտ “Fight”, (լditions du Catholicossat armռnien de Cilicie, Antelias, Lebanon1997), Զրոյցներ բանաստեղծութեան մասին “Conversations on poetry”, (Diaspora editions, Erevan 1999). Novels։ Սեմեր Thresholds (Mashtots Edition, Beirut-Paris, 1997),Հարուածը The knock ( Mashtots Edition, Beirut-Paris, 1998), Նշան “Nshan” (Abril, Glendale, 2000), Անունը լեզուիս տակ “The name” (Yerg Editions, Paris 2003), Պատկերը “The image” (Abril, Glendale 2003), Երկուք “Two” (Abril, Glendale 2006), Essays in French։ Les Armռniens “The Armenians” (Brepols, Maredsous, 1994). Cinquante ans de littռrature armռnienne en France, Du mՍme Ո l՚autre, 1922-1972 Fifty Years of Aremnian Literature in France, (CNRS լditions, Paris, 2001). Book in the press: Հայկական ֆուտուրիզմը “Armenian Futurism” (1910-1924) (Sargis Khatchens, Erevan 2008).

you read distractedly you'd think a fire was going to burn up what you're going to write, the other person yawns, collapses onto his chair, he closed his eyes,...

Transl:

For this reason perhaps, the detour often resembles an unshaded passage, and never a magnificent gate, it leaves its impression on those grand entrances, introductions, promising a lovely house,...

Transl: